nevus wypożyczalnia samochodów

REGULAMIN NAJMU

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez: NEVUS Spółka cywilna z siedzibą przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352857654, REGON: 122892863, w imieniu której działają: Michał Boroń z siedzibą przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG z dnia 1 stycznia 2009 roku, NIP: 7352591759, REGON: 120820150 oraz Adriana Boroń z siedzibą przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG z dnia 15 lipca 2013 roku, NIP: 7352745010, REGON: 122888502.

2. W razie sprzeczności umowy najmu (dalej: umowa)
i Regulaminu strony związane są umową.

§ 2

1. Wynajmujący przekazuje Najemcy samochód sprawny technicznie, z kompletnym wyposażeniem,
a wraz z nim jeden komplet kluczyków i dokumentów samochodu (lub ich kserokopii) oraz sterowników, pilotów (jeśli są) służących do uruchamiania samochodu.

2. Najemca zobowiązany jest przed odebraniem samochodu od Wynajmującego potwierdzić czy jest on sprawny technicznie w zakresie wymogów stawianych przed kierującym pojazdem przez przepisy prawa
o ruchu drogowym, kompletny i zawiera dokumenty oraz przedmioty wskazane w § 2 ust. 1 regulaminu oraz jego stan, a w razie zaistnienia braków lub niesprawności powiadomić o tym pisemnie Wynajmującego i wstrzymać się z odbiorem samochodu. W przypadku istnienia uszkodzeń Najemca winien zaznaczyć je w protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Potwierdzenie wydania samochodu stanowi podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Samochód przekazywany jest Najemcy ze stanem paliwa określonym w protokole zdawczo-odbiorczym
i  winien być zwrócony z takim samym stanem paliwa z dnia przekazania samochodu Najemcy.

5. Najemca, osoba kierująca samochodem objęte są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

6. Najemca nie jest uprawniony do wyjazdu samochodem poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oraz bez uiszczenia opłaty na rzecz Wynajmującego. Najemca przed uzyskaniem zgody na użytkowanie samochodu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązany jest wykupić na własny koszt dodatkowe ubezpieczenie OC, AC ważne na terytorium kraju, gdzie samochód będzie użytkowany.

7. Najemca nie jest uprawniony do udostępniania samochodu (w tym w ramach podnajmu, oddania do bezpłatnego korzystania), celem jego użytkowania, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

8. Wynajmowany samochód nie może być używany przez Najemcę lub osoby trzecie w sposób sprzeczny
z jego przeznaczeniem, w szczególności do jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych lub treningowych, do nauki jazdy, do holowania pojazdów lub przyczep, niezgodnie z instrukcją obsługi producenta, niezgodnie z prawem, a w szczególności
z prawem o ruchu drogowym.

9. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów dotyczących eksploatacji samochodu, w szczególności: kosztów zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy, oleju, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, kosztów parkingów, garażowania oraz napraw ogumienia. Najemca zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych
w samochodzie, w tym poziomu paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodzącego.

10. W trakcie trwania umowy Wynajmujący ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego pojazdu i sposobu jego użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Najemcę warunków umowy. Inspekcja winna odbyć się w dogodnym dla Najemcy terminie, w porozumieniu z Najemcą, chyba że kontakt z Najemcą nie jest możliwy lub jest utrudniony. Wynajmujący nie jest uprawiony do odebrania samochodu Najemcy w celu przeprowadzenia inspekcji, winna się ona odbyć
w miejscu dogodnym dla Najemcy.

11. Najemca ani nikt korzystający z pojazdu nie może
w samochodzie palić papierosów, tytoniu ani jakichkolwiek innych substancji. Najemca odpowiada za to, by inne osoby nie naruszały tego zakazu.

§ 3

1. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego
o ile Najemca zgłosi na piśmie wniosek o dalsze używanie samochodu najpóźniej w przedostatnim dniu trwania Umowy. W tym celu strony mogą zawrzeć nową Umowę najmu na nowy okres lub podpiszą aneks do umowy.

 2. Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód
w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie,
z ilością paliwa w baku z jaką został mu wydany wraz ze wszystkimi dokumentami oraz wyposażeniem zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym. Pojazd musi być sprawny, czysty i gotowy do użytku.

3. Zwrot pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w miejscu, w którym samochód został wydany Najemcy lub innym miejscu uzgodnionym pisemnie przez strony umowy Najmu. Najemca ponosi koszty ewentualnego przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu oraz koszty uzupełnienia płynów technologicznych.

4. W przypadku, gdy zwrot samochodu następuje
w godzinach wieczornych, w ograniczonej widoczności lub gdy samochód jest brudny, informację taką zaznacza się na protokole odbioru, zaś sprawdzenie stanu samochodu, w tym karoserii, następuje po ustaniu przyczyn utrudniających lub uniemożliwiających dokonanie oględzin. W takim przypadku z oględzin sporządza się protokół, który stanowi podstawę określenia stanu samochodu
w chwili jego zwrotu przez Najemcę. Sprawdzenie stanu samochodu i karoserii odbywa się w dniu następującym po odbiorze samochodu, w obecności Najemcy, o ile Najemca stawi się w tym celu
w wypożyczalni w godzinie uzgodnionej
z pracownikiem wypożyczalni przy zdaniu samochodu.

5. Jeśli Najemca nie zwróci samochodu w terminie, Wynajmujący ma prawo objąć go w posiadanie wraz
z dokumentami na koszt Najemcy, bez uprzedniego wezwania. Najemca wyraża zgodę na odebranie przedmiotu najmu przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną z miejsca jego przechowywania. Najemca zobowiązuje się nie utrudniać Wynajmującemu odebrania przedmiotu najmu oraz zapewnić mu wszelką konieczną w tym celu pomoc. W takim przypadku najemca zobowiązany jest zapłacić koszty poniesione przez Wynajmującego
w związku z odebraniem przedmiotu najmu, łącznie
z kosztami interwencji osób trzecich, a w szczególności kosztami holowania, transportu, dozoru i innych.

§ 4

1. W razie konieczności ustalenia wartości szkody powstałej w przedmiocie najmu wysokość szkody ustalana jest na podstawie cennika/kalkulacji Audatex.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego w przypadku gdy zwraca przedmiot najmu w stanie pogorszonym w stosunku do stanu
w jakim samochód został Najemcy wydany. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie samochodu będące następstwem prawidłowego używania. Najemca ponosi odpowiedzialność do kwoty 2.500zł brutto (kara umowna), przy czym ograniczenie to (kara umowna) nie dotyczy sytuacji:

a) uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa bądź lekkomyślności, w tym powstałych w związku
z przekroczeniem przez Najemcę dozwolonej prędkości,

b) uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji samochodu, w szczególności zatarcia silnika,

c) uszkodzeń wynikających z zatankowania nieprawidłowego paliwa,

d) uszkodzeń wnętrza pojazdu (o ile nie są wynikiem kolizji drogowej),

e) uszkodzeń opon,

f) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,

g) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,

h) kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, po spożyciu alkoholu albo bez ważnego prawa jazdy,

i) kradzieży samochodu, w przypadku gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został przez Najemcę właściwie zabezpieczony przed kradzieżą
i włamaniem,

j) gdy Towarzystwo Ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia AC pojazdu lub Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy szkody (OC) odmówi wypłaty części lub całości odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób trzecich, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, lub którym udostępnił samochód.

3. Odpowiedzialność Najemcy określona w § 4 ust. 2 obejmuje zarówno szkodę, jak i utratę wartości samochodu w wysokości różnicy wartości samochodu z chwili jego wydania Najemcy, a wartością samochodu po przywróceniu do stanu niepogorszonego.

4. W przypadku, gdy przedmiot najmu zwrócony jest
w stanie pogorszonym, Najemca odpowiedzialny jest za utracone przez Wynajmującego korzyści, wynikające z niemożności wynajmowania samochodu z uwagi na konieczność wykonania czynności zmierzających do przywróceniu samochodu do stanu niepogorszonego. Utracone korzyści określa iloczyn dni, w których Wynajmujący nie mógł wynajmować samochodu
i dziennej stawki wynajmu samochodu ustalonej na mocy umowy najmu. W przypadku braku określenia stawki w umowie najmu dla potrzeb określenia utraconych korzyści przyjmuje się stawkę według aktualnego cennika Wynajmującego. W razie konieczności ustalenia czasu naprawy, jest on ustalany w oparciu o kalkulację Audatex oraz czas związany czynnościami niezbędnymi do naprawy samochodu (czas uzasadnionych przestojów technologicznych takich jak czas schnięcia warstw lakieru i innych materiałów, czas oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych itp.).

5. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o każdej szkodzie
w samochodzie.

6. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakiejkolwiek naprawy samochodu bez wyraźnej zgody Wynajmującego. Dotyczy to także oględzin i holowania samochodu.

7. Najemca ma możliwość zawarcia umowy
w wariancie „ze zniesieniem kar umownych”, po złożeniu podpisu pod odpowiednim oświadczeniem znajdującym się w umowie najmu. W takim przypadku Wynajmujący nie będzie dochodzić od Najemcy odszkodowania w związku ze zwrotem samochodu
w stanie pogorszonym w stosunku do jego stanu
w chwili wydania go Najemcy. Powyższe dotyczy kwoty udziału własnego, określonego w § 4 ust. 2, oraz kosztów utraconych korzyści, określonych w § 4 ust. 4. Zawarcie umowy najmu w wariancie „ze zniesieniem kar umownych” nie wyłącza pełnej odpowiedzialności Najemcy za szkodę w sytuacjach określonych w § 4 ust. 2 lit. a)-j), co oznacza w szczególności, że w takim przypadku kwoty należnego odszkodowania nie pomniejsza się o wartość „kary umownej”.

§ 5

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niesprawności samochodu, jego elementów, Najemca/osoba kierująca samochodem, zobowiązana jest zabezpieczyć samochód w sposób zapobiegający pogorszeniu jego stanu technicznego, a o zaistniałej niesprawności niezwłocznie poinformować Wynajmującego, wskazując przy tym dokładnie miejsce postoju samochodu i udzielając dalszych informacji, niezbędnych do zabezpieczenia pojazdu.

§ 6

Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wobec Najemcy, osób trzecich, w szczególności:

a) związane lub będące następstwem uszkodzenia, niesprawności, kradzieży samochodu lub jego części,

b) związane lub będące następstwem pozostawienia, zgubienia, przewożenia rzeczy, osób w samochodzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy odpowiedzialności Wynajmującego wobec Najemcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Postanowienia tego paragrafu nie uchybiają przepisom ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1152, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 473)

§ 7

1. Parkując samochód Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązani są w szczególności do:

a) nie pozostawiana w samochodzie dokumentów samochodu,

b) zamykania samochodu, uruchamiania wszystkich znajdujących się w samochodzie zabezpieczeń, jeśli opuszcza samochód.

2. Najemca, kierujący samochodem zobowiązani są do należytej staranności w dbałości o samochód, co
w szczególności wyłącza możliwość wykorzystywania samochodu:

a) niezgodnie z jego przeznaczeniem lub obowiązującym prawem,

b) przez inne osoby niż Najemca lub pisemnie zaakceptowana przez Wynajmującego osoba,

c) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej bez odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego,

d) do holowania innych pojazdów lub przedmiotów,

e) przez osoby pozostające pod wpływem lub będące po użyciu alkoholu, środków odurzających, leków, lub innych substancji wpływających na osłabienie reakcji organizmu, świadomość kierującego samochodem lub Najemcy.

§ 8

1. Utrata, kradzież, kradzież elementów czy też uszkodzenia samochodu, udział samochodu
w wypadku lub kolizji drogowej, Najemca lub osoba kierująca samochodem, winni niezwłocznie zgłosić najbliższej dla miejsca tego zdarzenia jednostce policji. Są oni również zobowiązani do wskazania Wynajmującemu numeru dokonanego zgłoszenia.

2. O zdarzeniach określonych w § 8 ust. 1 Najemca, osoba kierująca samochodem powinni niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz niezwłocznie po uzyskaniu, przekazać Wynajmującemu informacje wskazane w § 8  ust. 1.

3. Najemca, osoba kierująca samochodem zobowiązani są do niezwłocznego udzielania żądanych przez Wynajmującego lub towarzystwo ubezpieczeniowe informacji związanych ze zdarzeniami wskazanymi w § 8 ust. 1, w tym koniecznymi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz:

a) do dostarczenia dokumentów potwierdzającego dokonanie zgłoszeni Policji,

b) do zapewnienia opieki i zabezpieczenia samochodu,

c) do dostarczenia, o ile je posiada, danych uczestników, świadków, oraz własnego opisu zdarzeń wskazanych w § 8 ust. 1,

d) do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu wykrycia sprawców, uczestników zdarzeń wskazanych w § 8 ust. 1, o których to działaniach należy niezwłocznie pisemnie informować Wynajmującego.

4. Najemca, osoba kierująca samochodem nie są upoważnione do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Wynajmującego osobom trzecim,
w szczególności, co do uznania jakichkolwiek roszczeń, oświadczenia takie nie wiążą Wynajmującego. Nie są wiążące dla Wynajmującego oświadczenia o uznaniu roszczeń osób trzecich składane przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w imieniu własnym.

§ 9

1. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu ze stanem paliwa niższym niż w dacie przekazania samochodu Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł + pokrycia kosztów dotankowanego paliwa.

Wynajmujący umożliwi Najemcy dotankowanie samochodu we własnym zakresie w przeciągu 30 minut od stwierdzenia różnicy w ilości paliwa podczas zwrotu samochodu. W takim wypadku Najemca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej. Okres dłuższy niż 30 minut jest dopuszczalny w przypadku zaistnienia wyjątkowych, obiektywnych okoliczności uniemożliwiających Najemcy dotankowanie samochodu w ciągu 30 minut.

2. Najemca zapłaci karę umowną 300 zł za każdy dzień (tj. każde kolejne rozpoczęte 24 godziny) celowe opóźnienia w zwrocie najętego samochodu lub elementów jego wyposażenia, kluczyka czy dokumentów samochodu.

3. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu
w stanie czystości, który nie odpowiada stanowi czystości w dacie przekazania samochodu Najemcy (czyste wnętrze, samochód po umyciu w myjni samochodowej), Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 350zł.

4. Za złamanie zakazu określonego w § 2 ust. 11 Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 600zł.

5. Najemca może zlecić Wynajmującemu odebranie samochodu w miejscu innym niż wskazany w umowie, nie dalej niż 10 km od miejsca wskazanego w umowie. Koszt usługi wynosi 200zł brutto. Usługa jest płatna gotówką lub kartą. W przypadku przekroczenia odległości 10km Wynajmujący doliczy dodatkowy koszt usługi wynoszący 3,5 zł za każdy przejechany km.

6. W przypadku gdy Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłaty opłat powstałych w związku z korzystaniem przez Najemcę z samochodu w trakcie okresu najmu
(w szczególności opłaty związane z brakiem uiszczenia opłaty postojowej, brakiem uiszczenia opłaty za korzystanie z autostrad, opłaty z powodu przekroczenia prędkości itp.), oraz przypadku gdy Wynajmujący będzie zobowiązany do wskazania danych Najemcy na żądanie Policji, Straży Miejskiej lub organów administracji publicznej albo innych uprawnionych podmiotów, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty 150 zł za każdy taki przypadek, niezależnie od obowiązku zwrotu zapłaconych przez Wynajmującego opłat.

§ 10

1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy Najemca korzysta
z samochodu :

a) niezgodnie z jego przeznaczeniem lub obowiązującym prawem,

b) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej bez odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego, a także uiszczenia odpowiedniej opłaty wynikającej z cennika Wynajmującego,

c) do holowania innych pojazdów lub przedmiotów,

d) pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków, lub innych substancji wpływających na osłabienie reakcji organizmu, świadomość oraz gdy Najemca udostępnia, wynajmuje albo oddaje do nieopłatnego korzystania samochód osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego .

2. Najemca ma prawo rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w sytuacji gdy Wynajmujący nie wyda Najemcy przedmiotu najmu.

3. Wynajmujący ma prawo w każdej chwili żądać zwrotu wynajętego samochodu bez wypowiadania umowy najmu, w każdym przypadku, a w szczególności w przypadku gdy przedmiot najmu ma zostać wydany jego nabywcy na skutek zawarcia umowy sprzedaży samochodu. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia Najemcy innego samochodu, odpowiadającego klasą samochodu wskazanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
w zleceniu (gwarancji płatności). Taka zmiana nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy najmu, sporządzany jest protokół zwrotu i wydania samochodu. Zamiana samochodu następuje
w uzgodnieniu z Najemcą, w tym co do czasu i miejsca, przy czym Najemca zobowiązany jest umożliwić Wynajmującemu szybkie dokonanie zamiany samochodu.

§ 11

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy najmu przez Wynajmującego,
w tym związane ze stwierdzeniem wad samochodu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone:

a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie NEVUS Spółka cywilna przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ, godziny pracy 8:00-16:00 lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. poz. 1529) na adres: NEVUS Spółka cywilna przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ

b) osobiście do protokołu podczas zawierania umowy najmu lub protokołu zdawczo-odbiorczego;

c) za pośrednictwem e-mail: reklamacje@nevus.pl.

2. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:

a) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej reklamację;

b) określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego Pojazdu;

c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

d) żądania Najemcy;

e) danych kontaktowych składającego reklamację.

3. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Wynajmujący udzieli odpowiedzi na reklamacje na piśmie, przesyłając ją na adres Najemcy wskazany przez niego w reklamacji. Jeżeli Najemca złożył wniosek o udzielenie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną otrzyma odpowiedź w tej formie.

5. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca – jeżeli jest konsumentem - może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy najmu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

3. Administratorem danych osobowych jest NEVUS Spółka cywilna z siedzibą przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352857654, REGON: 122892863, w imieniu której działają: Michał Boroń z siedzibą przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG z dnia 1 stycznia 2009 roku, NIP: 7352591759, REGON: 120820150 oraz Adriana Boroń z siedzibą przy ul. Krakowskiej 3, 34-400 Nowy Targ prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG z dnia 15 lipca 2013 roku, NIP: 7352745010, REGON: 122888502.

Dane osobowe są przetwarzane przez NEVUS Spółka cywilna lub podmioty trzecie z nim współpracujące
w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) .

5. Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą podlegać prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Spory rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 22 1  k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 

FLOTA WYPOŻYCZALNI NEVUS

Nawigacja

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 666 316 317